UKRAYNA’DA TÜRKLERİN KALMA SÜRELERİ

22 aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin üsüllere dair anlaşmanın her iki tarafça onaylanması, T.C. Dışişleri Bakanlığının 25 ocak 2012 tarihli ve HUM/3837866 sayılı yazısı üzerine 5682 sayılı pasaport kanunun 10. ve 31 mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3.maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17 şubat 2012 tarihinde kararlaştırılmıştır’’.

     TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİ ÜSÜLLERE DAİR ANLAŞMA :

Madde 1) Her iki Taraf Devletin vatandaşları, işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgelerine dayanarak, kesintisiz kalış süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak diğer Taraf Devletin ülkesine girecek, topraklarından çıkacak, transit geçecektir. Ancak, vatandaşların diğer Taraf Devletin ülkesindeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan (90) günü aşmayacaktır denilmektedir… Fakat Ukrayna Cumhurbaşkanının 3 aralık 2013 tarih ve 665/2013 sayılı emrine göre, Ukrayna’ya gelen veya Ukrayna  üzerinden transit olarak geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilecek, 60 gün kadar bir çıkış yapmadan Ukrayna’da kalabilecektir. Bununla birlikte 180 günlük bir dönem içinde Ukrayna’da toplam kalma süresi 90 günü aşmamalıdır. Söz konusu emir 4 Aralık 2013 gününden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  Diger taraf devletin ülkesinde geçici veya daimi oturum izni  (Ukrayna’da oturum) hamili her bir taraf devletin vatandaşları, vize gerekmeksizin o taraf devletin ülkesine gelecek, çıkacak, transit geçecek ve kalacaktır.

   İşbu anlaşma, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığını koruma sebepleriyle, her bir taraf devletin etkili makamlarının, kendi mevzuatlarına uygun olarak diğer taraf devlet vatandaşlarını kendi devletinin ülkesine girişini reddetme veya geçici veya daimi oturum izinlerini ( Ukrayna’da oturum) iptal etme hakkına helal getirmeyecektir.

   İşbu anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman taraflar kendi aralarında iştişareler veya müzakereler yoluyla olası problemleri çözeceklerdir.

    180 gün içinde 90 günden daha fazla Ukrayna’da kalmak isteyenler için Ukrayna’da oturum izni alması gerekiyor. Ukrayna’da oturum izni, süreli ve süresiz olarak iki çeşittir. Avukatlık şirketimiz Ukrayna’da oturum hem süreli hem süresiz almaktadır.