ULUSLARARASI EVLİLİK

İki farklı vatandaş arasında evlilik uluslararası evliliktir. Uluslararası evlilikte  hem yerli kanunları, hem uluslararsı anlaşmaları geçerlidir. Uluslararası evlilikle ilgili şirketimizin hizmetleri:

– iki farklı vatandaş arasında boşanması;

– iki farklı vatandaşlardan oluşan mal paylaşımı;

– iki farklı vatandaşının çocuklarının yaşama yeri ve ebeveylerle görüşmesi;

– yabancı vatandaşlarının Ukrayna’da miras alması.

Türkiye ve Ukrayna arasında uluslararası anlaşmaya göre hukukî davaları görmeye, davalının ikametgâhının bulunduğu ülkenin mahkemeleri,  yetkili olacaktır. Tüzel kişilerle ilgili davalarda, idare Merkezî temsilciliğinin yahut davalının en yakın irtibat halinde bulunduğu ülkede mahkemeleri yetkili olacaktır.

   Eşlerden her birinin   Türkiye veya Ukrayna vatandaşı olması halinde, kanunî kişisel ve malî ilişkilerine, tarafların müşterek ikametgâhlarının bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır.Ana ve babası evli olmayan çocuğun nesebi, uyuşmazlık mevcut olmadığı takdirde, tarafların millî hukukuna göre belirlenecektir.

Ukrayna’da her Türk vatandaşların ölüm durumunda, Ukrayna miras mevzuatı uyarınca, Ukrayna vatandaşlarıyla aynı ölçüde ve aynı şartlarla, miras yolu ile mal ve diğer hakları iktisap veya satış hakkını edinebilirler.Gayrimenkul tereke hakkında kanunî işlemlerde, gayrimenkul malın bulunduysa Ukrayna hukuku uygulanır.Menkul terekeye ilişkin kanunî işlemler, miras bırakanın en son ikametgâhının bulunduğu ülkede hukukuna tâbidir. Ukrayna’da Türk vatandaşı olan miras bırakanın, Türkiye’de mirasçıları bulunmadığı takdirde, menkul ve gayrimenkul terekesi, bu malların bulunduğu Ukrayna’ya intikal eder. Gayrimenkul malların mirası ile ilgili işlemler bu malların bulunduğu yer Ukrayna ise, Ukrayna’nın yetkili makamları tarafından yerine getirilir.Eşlerden her birinin Türkiye veya Ukrayna vatandaşı ve bunlardan birinin bir ülkesinde, diğerinin, diğer ülkesinde ikamet etmesi hallerinde kişisel ve malî ilişkilerine tarafların en son müşterek ikametgâhlarının bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır.

  Yukarıda belirttiğimiz gibi bazı konularda Ukrayna mahkemeleri yetkili, ama Türk kanunlarını kullanmaktadır. Türk hukukunda tecrübemizden dolayı böyle bir zor davalarda Müvekkillerimizin hakları Ukrayna mahkemelerde en iyi şekilde savunarız.